Chitosan

– Diệt các loại nấm, khuẩn, virus trong nước ao nuôi.

– Làm sạch nước, lắng tụ kim loại nặng.

– Kiểm soát mật độ ao nuôi.

TCCS: 04:2022/NNX