Category Archives: Thông tin kỹ thuật thuỷ sản

CÁCH KIỂM SOÁT VÀ GIẢM RỦI RO BỆNH DO EHP

Vi bào trùng tử là bệnh ở tôm do ký sinh trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) [...]

Vai trò của các loại vitamin đối với Tôm

Vitamin đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của động vật [...]