Quy chuẩn vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi vẫn còn hiệu lực

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi (QCVN 01-39:2011/BNNPTNT) không bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT và vẫn còn hiệu lực áp dụng.
Ông Nguyễn Ngọc Duy (TPHCM) đang công tác trong lĩnh vực chăn nuôi, ông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-39:2011/BNNPTNT về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi được ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y.

 

Tuy nhiên, Thông tư số 33/2011/TT-BNNPTNT đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2016 (do bị thay thế bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 2/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y).

 

Ông Duy hỏi, Thông tư số 33/2011/TT-BNNPTNT hết hiệu lực thì QCVN 01-39:2011/BNNPTNT có bị hết hiệu lực theo hay không?

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

 

Điểm m Khoản 3 Điều 50 Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 2/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y quy định:

 

“Điều 50. Điều khoản thi hành

 

3. Thông tư này thay thế các văn bản sau:

 

… m) Thông tư số 33/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y và điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y”.

 

Vì vậy chỉ có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y (QCVN 01-40:2011/BNNPTNT) và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (QCVN 01-42:2011/BNNPTNT) bị bãi bỏ bởi Thông tư này.

 

Như vậy Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi (QCVN 01-39:2011/BNNPTNT) không bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT và vẫn còn hiệu lực áp dụng.