HN- MINERAL

Công dụng 

Bổ sung khoáng chất vào môi trường ao nuôi, khắc phục tình trạng tôm chậm lột, kích thích tôm lột xác đúng chu kì, giúp tôm cứng vỏ nhanh

Mô tả sản phẩm: Link

TCCS: 03:2022/NNX